• Ebook Kiểm thử phần mềm - Từng bước trở thành tester chuyên nghiệp: Phần 1

  Ebook Kiểm thử phần mềm - Từng bước trở thành tester chuyên nghiệp: Phần 1

  Ebook Kiểm thử phần mềm - Từng bước trở thành tester chuyên nghiệp: Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Chương 1: tổng quan về kiểm thử phần mềm; chương 2: quy trình kiểm thử phần mềm; chương 3: các mức độ và các khía cạnh kiểm thử phần mềm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   72 p truongt36 14/02/2023 31 18

 • Ebook Kiểm thử phần mềm - Từng bước trở thành tester chuyên nghiệp: Phần 2

  Ebook Kiểm thử phần mềm - Từng bước trở thành tester chuyên nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 ebook Kiểm thử phần mềm - Từng bước trở thành tester chuyên nghiệp gồm có 3 chương với những nội dung chính sau: Chương 4: một số kỹ thuật thiết kế test case; chương 5: các công cụ hỗ trợ; chương 6: ôn tập và giải ISTQB; phụ lục: các thuật ngữ và viết tắt trong kiểm thử phần mềm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   103 p truongt36 14/02/2023 9 1

 • Giáo trình phát triển ứng dụng di động nâng cao: Phần 1

  Giáo trình phát triển ứng dụng di động nâng cao: Phần 1

  Giáo trình phát triển ứng dụng di động nâng cao: Phần 1 gồm có 5 chương với những nội dung chính sau: Chương 1 Menu và điều khiển tìm kiếm; Chương 2 Fragment; Chương 3 Các chuyển hoạt trong ứng dụng; Chương 4 Data binding trong Android; Chương 5 SQLITE trong Android; Chương 6 Content Provider. Mời các bạn cùng tham khảo.

   108 p truongt36 14/02/2023 15 4

 • Giáo trình phát triển ứng dụng di động nâng cao: Phần 2

  Giáo trình phát triển ứng dụng di động nâng cao: Phần 2

  Giáo trình phát triển ứng dụng di động cơ bản: Phần 2 gồm có 7 chương như sau: Chương 7 Lập trình đa tuyến trong Android; Chương 8 Service và Broadcast Receiver; Chương 9 Tương tác dịch vụ INTERNET; Chương 10 Google map; Chương 11 Sensor; Chương 12 Google Admob; Chương 13 Google play.

   195 p truongt36 14/02/2023 11 2

 • Giáo trình phát triển ứng dụng di động cơ bản: Phần 2

  Giáo trình phát triển ứng dụng di động cơ bản: Phần 2

  Giáo trình phát triển ứng dụng di động cơ bản: Phần 2 gồm có 5 chương như sau: Chương 6 Cửa sổ thông báo thường dùng trong Android; Chương 7 View nâng cao trong Android; Chương 8 Cách chuyển ngôn ngữ trong di động; Chương 9 Activity và Intent; Chương 10 Assets và lưu trạng thái ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   152 p truongt36 14/02/2023 15 3

 • Giáo trình Phát triển ứng dụng di động cơ bản: Phần 1

  Giáo trình Phát triển ứng dụng di động cơ bản: Phần 1

  Giáo trình phát triển ứng dụng di động cơ bản: Phần 1 gồm có 5 chương với những nội dung chính sau: Chương 1 Tổng quan về lập trình di động và mô trường phát triển; Chương 2 Làm quen với công cụ lập trình Android studio; Chương 3 Cài đặt thiết bị di động và chạy ứng dụng Android; Chương 4 Layout và view cơ bản trong Android; Chương 5 Các kỹ thuật lập...

   121 p truongt36 14/02/2023 12 2

 • Giáo trình Bảo mật thông tin: Phần 2

  Giáo trình Bảo mật thông tin: Phần 2

  Giáo trình Bảo mật thông tin: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý thuyết số; Bài toán tính nghịch đảo theo Modulo; Các phép tính trên đa thức; Chuẩn mật mã cao cấp AES; Mật mã khóa công khai; Xác thực và chữ ký số; Phân phối khóa. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   66 p truongt36 14/02/2023 7 1

 • Giáo trình Bảo mật thông tin: Phần 1

  Giáo trình Bảo mật thông tin: Phần 1

  Giáo trình Bảo mật thông tin: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Nhập môn bảo mật thông tin; Khoa học mật mã; Hệ thống mật mã; An toàn hệ thống mật mã; Mật mã cổ điển; Mật mã dòng; Mạng thay thế - hoán vị Shannon;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   59 p truongt36 14/02/2023 9 2

 • Ebook Nhập môn Phát hiện tri thức và khai phá dữ liệu: Phần 1

  Ebook Nhập môn Phát hiện tri thức và khai phá dữ liệu: Phần 1

  Tài liệu "Nhập môn khai phá dữ liệu" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về phát hiện tri thức và khai phá dữ liệu; Tiền xử lý dữ liệu; Phân lớp dựa vào cây quyết định; Phân lớp bằng Naive Bayes và láng giềng gần nhất; Phân lớp dựa vào lý thuyết tập thô;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   95 p truongt36 14/02/2023 9 0

 • Ebook Nhập môn Phát hiện tri thức và khai phá dữ liệu: Phần 2

  Ebook Nhập môn Phát hiện tri thức và khai phá dữ liệu: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Nhập môn khai phá dữ liệu" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Đánh giá hiệu năng của một phân lớp; Khai phá luật kết hợp; Khai phá luật kết hợp dựa vào lý thuyết tập thô; Phân cụm; Khai phá văn bản; Khai phá văn bản dựa trên mô hình tập thô dung sai. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   94 p truongt36 14/02/2023 6 0

 • Ebook Microsoft step by step: Microsoft Excel 2010 – Part 1

  Ebook Microsoft step by step: Microsoft Excel 2010 – Part 1

  Ebook Microsoft step by step: Microsoft Excel 2010 – Part 1 presents the following content: Chapter 1: setting up a workbook; chapter 2: working with data and excel tables; chapter 3: performing calculations on data; chapter 4: changing workbook appearance; chapter 5: focusing on specific data by using filters; chapter 6: reordering and summarizing data; chapter 7: combining data from multiple sources.

   230 p truongt36 14/02/2023 9 0

 • Ebook Microsoft step by step: Microsoft Excel 2010 – Part 2

  Ebook Microsoft step by step: Microsoft Excel 2010 – Part 2

  Ebook Microsoft step by step: Microsoft Excel 2010 – Part 1 presents the following content: Chapter 8: analyzing alternative data sets; chapter 9: creating dynamic worksheets by using pivottables; chapter 10: creating charts and graphics; chapter 11: printing; chapter 12: automating repetitive tasks by using macros; chapter 13: working with other microsoft office programs; chapter 14: collaborating with colleagues.

   250 p truongt36 14/02/2023 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số